ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງຫລິ້ນສຸດຫວງຂອງລູກຄົນຈົນແລະລູກຄົນລວຍ ຈະເປັນແບບໃດ?

2 min


0
1 share

ທ່ານເຄີຍຄິຫລືບໍ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມາຖານະແຕກຕ່າງກັນ ຈະມີເຄື່ອງຫລິ້ນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດລະຫວ່າງລູກຄົນຈົນແລະລູກຄົນລວຍ

ແອນນາຣອສຊິ້ງ ຣອນລຸນດ໌ ຊ່າງພາບສາວໃຊ້ເວລາ 15 ປີ ໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກທົ່ວໂລກເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເຊື່ອມໂຍງການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າດ້ວຍກັນ ໂດຍເດີນທາງໄປຢາມບ້ານຂອງປະຊາຊົນຫລາຍກ່ວາ 50 ປະເທດ ແລະ ໄດ້ເກັບພາບຖ່າຍແລະຂໍ້ມູນຂອງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເດັກນ້ອນເຫລົ່ານີ້ທົ່ວໂລກຕັ້ງແຕ່ລາຍໄດ້ໃນບ້ານ 45USD ຕໍ່ເດືອນຈົນໄປເຖິງ 3000USD ແລະ ນີ້ຄືຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກຂອງລາວ

ໃນບ້ານຂອງຄົນບູກິນ້າຟາໂຊທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 29USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຢາງເສັ້ນເກົົ່າໆ

ໃນບ້ານຂອງຄົນບຸຣົນດີທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 28USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືສາລີແຫ້ງ

ໃນບ້ານຂອງຄົນອິນເດຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 31USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງແມ່ນດັງທີ່ລາວຈັບຢູ່

ໃນບ້ານຂອງຄົນຊິມບັບເວທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 34USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືບານທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ

ໃນບ້ານຂອງຄົນເຮຕິທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 39USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍພລາສຕິກ

ໃນບ້ານຂອງຄົນຊິມບັບເວທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 41USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືລົດຂອງຫລິ້ນ

ໃນບ້ານຂອງຄົນເຮຕິທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 43USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຫ່ວງຢາງ

ໃນບ້ານຂອງຄົນບູກິນ້າຟາໂຊທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 45USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກກະຕພລາສຕິກທີ່ເພແລ້ວ

ໃນບ້ານຂອງຄົນບູກິນ້າຟາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 54USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຢາງລົດ

ໃນບ້ານຂອງຄົນໄອເວີຣີ້ໂຄດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 61USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືເກີບ

ໃນບ້ານຂອງຄົນອິນເດຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 65USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືໄມ້ຕີຄຣິກເກັດ

ໃນບ້ານຂອງຄົນວັນດາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 72USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືໃບໄມ້

ໃນບ້ານຂອງຄົນເຮຕິທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 102USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືເຄື່ອງຫລິ້ນເກມມືຖື

ໃນບ້ານຂອງຄົນປາເລສ໌ໄຕນ໌ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 112USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກນ້ຳພລາສຕິກ

ໃນບ້ານຂອງຄົນໂຄລຳເບຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 123USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືບານວໍເລ້ໂບ

ໃນບ້ານຂອງຄົນໄນຈີເຣຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 124USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືທ່ອນໄມ້

ໃນບ້ານຂອງຄົນຄໍລຳເບຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 163USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືແມວ

ໃນບ້ານຂອງຄົນອິນເດຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 245USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືລົດບັນທຸກຂອງຫລິ້ນ

ໃນບ້ານຂອງຄົນຈໍແດນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 249USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກກະຕາສັດ

ໃນບ້ານຂອງຄົນຣະວັນດາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 251USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືກິ່ງໄມ້

ໃນບ້ານຂອງຄົນໂບລີເວຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 254USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກກະຕາຂອງຫລິ້ນ

ໃນບ້ານຂອງຄົນອິນເດຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 369USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືໂທລະສັບ

ໃນບ້ານຂອງຄົນແລັດເວຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 480USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກກະຕາສັດ

ໃນບ້ານຂອງຄົນຈໍແດນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 583USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືແທັບແລັດ

ໃນບ້ານຂອງຄົນອາເມລິກາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 855USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຂອງຫລິ້ນເລໂກ້

ໃນບ້ານຂອງຄົນຈີນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 2235USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືໂມເດວລົດຖັງ

ໃນບ້ານຂອງຄົນອາຟຣິກາໃຕ້ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 2862USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກກະຕາສັດ

ໃນບ້ານຂອງຄົນເຄນຍ້າທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 3268USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືແທັບແລັດ

ໃນບ້ານຂອງຄົນອາເມລິກາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 4650USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືອຸປະກອນເບສ໌ບອນ

ໃນບ້ານຂອງຄົນຈໍແດນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 7433USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກກະຕາສັດໃຫຍ່

ໃນບ້ານຂອງຄົນຍູເຄນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 10090USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກກະຕາສັດໃຫຍ່

ໃນບ້ານຂອງຄົນຈີນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 10098USD/ເດືອນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶ່ງຄົນ ຂອງຫລິ້ນສຸດຫວງຄືຕຸກກະຕາສັດ

ໂຄສະນາ


Like it? Share with your friends!

0
1 share
admin

ເລືອກຮູບແບບໂພດສ໌
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format